AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie

Regulamin ogólny AMWZ

Wstęp

Akademickie Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego to impreza o charakterze sportowo – rekreacyjnym będąca elementem systemu rywalizacji sportowej organizowanej przez Akademicki Związek Sportowy w Polsce.

Rywalizacja w ramach Ligi Międzyuczelnianej odbywać się w oparciu o niniejszy regulamin oraz o regulaminy techniczne AMP:

1. Cel

Celem Akademickich Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego jest:

1.1 Przegląd pracy sportowej, wychowawczej i organizacyjnej Klubów Uczelnianych AZS oraz Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu.

1.2 Sprawdzian poziomu sportowego oraz wyłonienie Mistrza w poszczególnych dyscyplinach oraz punktacji generalnej

1.3 Popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku akademickim

1.4 Promowanie godła, nazwy i barw uczelni oraz Akademickiego Związku Sportowego

1.5 Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.

1.6 Działanie na rzecz organizacji wolontariatu

1.7 Integracja środowiska akademickiego.

2. Organizator

Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa

ul. Sikorskiego 31/32
70 – 313 Szczecin

tel. 091 484 18 00
tel. 091 449 45 04

e-mail: szczecin@azs.pl

3. Program Akademickich Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego

3.1 Program obejmuje dyscypliny sportowe wymienione załączniku spisanym po spotkaniu z kierownikami SWFiS ds. sportu

3.2 Wyniki zawodów będą zaliczane do punktacji ogólnej, jeśli w ramach dyscypliny sportowej wymienionej w pkt 3.1 wystartują reprezentacje, co najmniej DWÓCH Uczelni.

3.3 Mecze w grach zespołowych powinny zostać rozegrane w terminie odpowiadającym wszystkim zainteresowanym drużynom.

3.4 Rozgrywki powinny być rozegrane wg ustalonego na spotkaniu organizacyjnym harmonogramu.

3.5 Rozgrywki odbywać się będą wg kalendarza uzgodnionego na spotkaniach trenerów i kierowników sekcji i regulaminów technicznych poszczególnych dyscyplin.

4. Zasady uczestnictwa.

4.1 W Akademickich Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego  mogą uczestniczyć tylko członkowie AZS bez względu na inną przynależność klubową, w tym:

a) studenci do ukończenia 28. roku życia niezależnie od toku studiów z wyłączeniem wolnych słuchaczy oraz uczestników studiów podyplomowych,

b) etatowi pracownicy uczelni, będący absolwentami szkół wyższych (zatrudnieni na umowę o prace),

c) absolwenci, którzy skończyli studia w danym roku akademickim  – do końca tego roku akademickiego,

d) uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku)

4.2 Zawodnik/zawodniczka będący studentem więcej niż jednej uczelni może w rozgrywkach w danej dyscyplinie reprezentować tylko jedną uczelnię.

5. Zgłoszenia.

5.1. Zgłoszenia do udziału w rozgrywkach Akademickich Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego następują na zebraniu organizacyjnym, podczas którego ustalone zostaną terminarze rozgrywek w danej dyscyplinie.

5.2. Zawodników do zawodów zgłaszają pisemnie KU AZS lub SWFiS, kierownicy lub trenerzy drużyn przed zawodami na formularzu określonym przez organizatora rozgrywek.

6. Weryfikacja.

6.1. W czasie rozgrywania zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do posiadania dokumentów uprawniających poszczególnych zawodników do startu oraz okazania ich na prośbę Weryfikatora lub trenera drużyny przeciwnej. W przypadku nie obecności Weryfikatora do przeprowadzenia weryfikacji upoważniony jest sędzia zawodów.

7. Odwołania i protesty.

7.1. Wszelkimi sprawami spornymi, rozstrzyganiem pisemnie złożonych protestów (termin ich składania upływa po 7 dniach od zakończenia danych zawodów).

Protesty muszą być złożone przez właściwe Kluby Uczelniane AZS wraz z odpowiednimi pieczęciami i podpisami.

Decyzje podjęte przez Zarząd AZS OŚ są ostateczne.

8. Obowiązki gospodarzy spotkań.

8.1 Gospodarzem spotkania jest zespół wymieniony w terminarzu na pierwszym miejscu. Do jego obowiązków należy przygotowanie obiektu do rozgrywania zawodów; szatni, itp.

8.2 Przygotowanie protokołów, przyborów do pisania, piłek, stoperów.

8.3 Zapewnienie apteczki pierwszej pomocy na poszczególne mecze

8.4 Promocja i informacja o rozgrywanych zawodach + flagi AZS.

8.5 Dokonanie wypłaty honorariów za sędziowanie; (zaliczkę można pobierać w kasie AZS OŚ zgodnie z obowiązującym trybem).

9. Zasady finansowania.

9.1 Koszty związane z organizacją rozgrywek pokrywa OŚ AZS z funduszy własnych, dotacji m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego, Zarządu Głównego AZS.

10. PUNKTACJA.

10.1 Będzie prowadzona stała punktacja oddzielna dla kobiet i mężczyzn, wg następującego klucza:

· przy startujących dwóch reprezentacjach: 4 pkt. i 1 pkt.

· przy startujących trzech reprezentacjach: 9 pkt., 4 pkt. i 1 pkt.

·  przy startujących czterech reprezentacjach: 14 pkt., 9 pkt., 4 pkt. i 1 pkt.

·  przy startujących pięciu reprezentacjach: 15 pkt., 10 pkt., 6 pkt., 3 pkt. i 1 pkt.

·  przy startujących sześciu reprezentacjach: 16 pkt., 11 pkt., 7 pkt., 5 pkt., 3 pkt. i 1 pkt.

·  przy startujących siedmiu reprezentacjach: 17 pkt., 12 pkt., 8 pkt., 6 pkt., 4 pkt., 2 pkt. i 1 pkt.

10.2 Będzie prowadzona punktacja generalna. (Suma punktów zdobytych przez poszczególne Uczelnie we wszystkich dyscyplinach objętych programem).

10.3 W przypadku niedokończenia rozgrywek w danej dyscyplinie, punktacja generalna liczona będzie na podstawie wyników uzyskanych przez Uczelnie w pierwszej rundzie AMWZ.

11. Postanowienia końcowe.

11.1. Każdy zespół startujący w AMWZ obowiązany jest do posiadania jednolitego stroju sportowego.

11.2. Przełożenie zawodów może odbyć się wyłącznie za zgodą organizatora rozgrywek oraz obustronną zgodą zainteresowanych zespołów, na dzień przed wyznaczonym pierwotnie terminem ich rozgrywania. O nowym terminie należy powiadomić Kolegium Sędziów i AZS OŚ.

W przypadku przełożenia meczu koszty obsługi sędziowskiej pokrywa zespół przekładający mecz. W momencie nieobycia meczu ze względów organizacyjnych koszty meczu pokrywa KU AZS.

11.3. Spotkania, w których brał udział nieuprawniony zawodnik zostaną zweryfikowane jako walkower na korzyść przeciwnika.

11.4. W stosunku do trenera ekipy, której zostanie udowodnione świadome wprowadzenie do reprezentacji Uczelni zawodnika nieuprawnionego do startu, AZS OŚ wystąpi do władz Uczelni o wyciągnięcie sankcji służbowych.

11.5. Pozostałe sprawy nie ujęte w Regulaminie Ogólnym rozstrzygane będą wg regulaminów technicznych dyscyplin rozgrywanych w ramach AMWZ oraz w oparciu o przepisy polskich związków sportowych.

12. Regulamin Akademickich Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdza Zarząd AZS OŚ