AZS – Akademicki Związek Sportowy, Organizacja Środowiska w Szczecinie

Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ W SZCZECINIE

Kadencja 2020 – 2024

WALDEMAR TARCZYŃSKI
– Prezes
ZBIGNIEW LIPCZYŃSKI
– Wiceprezes Urzędujący
PAWEŁ BŁASZCZYK 
– Wiceprezes ds. Upowszechniania KF
ROMAN KOWALEWSKI– Wiceprezes ds. Sportu Wyczynowego
TOMASZ FIŁKA
– Członek
JAN JELEC
– Członek
MAREK KOLBOWICZ
– Członek
DANUTA MACIEJEWSKA 
– Członek
AGNIESZKA DEJA– Członek
CEZARY JANISZYN 
– Członek
TOMASZ KRÓLIKOWSKI 
– Członek

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ W SZCZECINIE

Kadencja 2020 – 2024

ALOJZY GOŁĄB
– Przewodniczący
MAŁGORZATA GOŁĘBIEWICZ
– Członek
ROBERT KRÓL– Członek

SKŁAD ŚRODOWISKOWEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ W SZCZECINIE

Kadencja 2020 – 2024

ZBIGNIEW NAGAY– Przewodniczący
TADEUSZ SKRZYPKOWSKI
– Członek
WIOLETTA JANISZYN 
– Członek

STATUT

Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa  w Szczecinie

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny i cele działania.

§ 1.

1.    Organizacja nosi nazwę Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie zwana dalej ORGANIZACJĄ ŚRODOWISKOWĄ
2.    Jednostki organizacyjne Organizacji Środowiskowej:
a)    Jednostkami organizacyjnymi Organizacji Środowiskowej są  Kluby AZS i środowiskowe sekcje sportowe
b)    Kluby posiadające osobowość prawną działające w oparciu o statut przy zachowaniu jego zgodności ze statutem Organizacji Środowiskowej
c)    Kluby nieposiadający osobowości prawnej działające na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez ZG AZS 
d)    Kluby i sekcje wybierają na Walnym Zebraniu swojego Prezesa i Zarząd oraz delegatów na Walne Zebranie Organizacji Środowiskowej i Zjazd AZS
3.    Organizacja Środowiskowa jest jednostką organizacyjną Akademickiego Związku Sportowego.

§ 2.

ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA działa w środowisku młodzieży akademickiej i szkolnej na terenie województwa zachodniopomorskiego, a siedzibą jej jest miasto Szczecin.

§ 3.

1.    ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA jest zarejestrowana i posiada osobowość prawną.
2.    ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA może być członkiem Polskich Związków Sportowych oraz innych organizacji o podobnym profilu działania.
3.    ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA ściśle współdziała z Władzami Uczelni.

§ 4.

Barwami ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ są: kolor biały i bordowy. 
Godłem ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ jest biały gryf na bordowym polu.

§ 5.

Władze ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ używają pieczęci okrągłej z godłem AZS w środku i napisem na obwodzie pieczęci „Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie.”

§ 6.

Celem AZS jest:

1.    Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem społeczności akademickiej.
2.    Rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim
3.    Powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska
4.    Podtrzymanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej a także wychowanie członków Związku zgodnie z tradycjami AZS
5.    Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego
6.    Działanie na rzecz usprawniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
7.    Działanie na rzecz wyrównania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej
8.    Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społecznościami
9.    Działanie na rzecz organizacji wolontariatu
10.    Przeciwdziałanie patologiom społecznym w szczególności narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi, zagrażającym młodzieży uczącej się i studiującej
11.    Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji 

AZS realizuje swoje cele przez:

1.    Organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki
2.    Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą
3.    Współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko-instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji
4.    Organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych
5.    Tworzenie, utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych
6.    Propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki
7.    Współpracę z Władzami Uczelni szkół Wyższych i samorządów studenckich
8.     Współpracę z jednostkami Uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej
9.    Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi
10.    Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami w kraju i za granicą
11.    Prowadzenie działalności gospodarczej

Rozdział II

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 7.

1.    Członkami AZS mogą być osoby fizyczne i prawne
2.    Członkowie AZS dzielą się na:
a)    zwyczajnych
b)    uczestników
c)    honorowych
d)    wspierających

§ 8.

1.    Członkami zwyczajnymi mogą być studenci, absolwenci i pracownicy Szkół Wyższych oraz inne osoby pełnoletnie – przyjęte przez AZS Organizację Środowiskową na podstawie pisemnej deklaracji.
2.    Członkami uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych przyjęci przez AZS Organizację Środowiskową na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą ustawowych opiekunów.
3.    Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju sportu akademickiego Polsce. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.
4.    Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością AZS i przyjęte przez jednostki organizacyjne AZS na podstawie pisemnej deklaracji 

§ 9.

Członkostwo AZS ustaje w przypadku:

1.    Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do właściwej jednostki organizacyjnej AZS
2.    Skreślenie uchwałą zarządu AZS Organizacji Środowiskowej z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy
3.    Naruszenie postanowień Statutu
4.    Wykluczenie z AZS Organizacji Środowiskowej w Szczecinie decyzją Środowiskowego Sądu Koleżeńskiego za działanie na szkodę Związku. 
5.    Rozwiązanie się AZS Organizacji Środowiskowej w Szczecinie.

§ 10.

1.    Członkowie zwyczajni mają prawo:
a)    Wybierać i być wybieranymi do Władz AZS
b)    Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych formach działalności Związku oraz korzystać z urządzeń i świadczeń AZS na zasadach określonych we właściwych regulaminach
c)    Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności AZS i domagać się ich rozpatrzenia
d)    Nosić odznakę z godłem AZS
2.    Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego
3.    Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych
4.    Członkowie wspierający mają prawo:
a)    Korzystania z obiektów i urządzeń AZS na zasadach określonych przez właściwą jednostkę organizacyjna AZS
b)    Zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących sportu akademickiego

§ 11.

1.    Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:
a)    Chronić dobrego imienia AZS, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz zachować nienaganną postawę moralną i obywatelską
b)    Przestrzegać postanowień statutu i uchwał AZS
c)    Aktywnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym AZS
d)    Systematycznie opłacać składki członkowskie
2.    Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do realizacji celów statutowych AZS

Rozdział III

Władze AZS ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ

§ 12.

1.    Władzami ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ są:
a)    Walne Zebranie
b)    Zarząd Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej,
c)    Środowiskowa Komisja Rewizyjna,
d)    Środowiskowy Sąd Koleżeński.
2.    Kadencja Władz trwa 4 lata.

§ 13.

1.    Walne Zebranie jest najwyższą władzą AZS ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ
2.    Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd AZS ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ
3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy, na żądanie Zarządu Głównego AZS, Środowiskowej Komisji Rewizyjnej, na wniosek 25% członków Zarządu lub minimum połowy Klubów zrzeszonych w AZS ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ
4.     O terminie Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powiadamia się członków lub delegatów oraz Władze nadrzędne o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed zebraniem
5.    W Walnym Zebraniu udział biorą:
a)    z głosem decydującym członkowie AZS Organizacji Środowiskowej AZS lub delegaci wybrani na zebraniach sekcji lub Klubów. Mandat delegata trwa do nowych wyborów
b)    z głosem doradczym członkowie ustępujących Władz, członkowie honorowi i zaproszeni Goście 
6.    Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu
7.    Wybory do Władz AZS ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ odbywają się w głosowaniu tajnym
8.    Zasady i tryb przeprowadzania wyborów nie ujęta w statucie, określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
9.    Od decyzji Walnego Zebrania i AZS Organizacji Środowiskowej przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego AZS w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
10.    Uchwały wszystkich Władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych delegatów w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych z wyjątkiem spraw, o których statut stanowi inaczej.

§ 14.

1.    Do zadań i kompetencji Walnego zebrania należy rozpatrywanie całokształtu działalności ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ, a w szczególności:
a)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Władz ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ
b)    uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
c)    uchwalanie programu i założeń polityki finansowej
d)    uchwalanie statutu lub zmian w nim
e)    wybieranie Władz w tym Prezesa
f)    nadawanie odznaczeń i wyróżnień

2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 15.

Zarząd Organizacji Środowiskowej

1.    Zarząd Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Szczecinie składa się z 11 członków w tym: Prezesa, 5 członków wybranych przez Walne Zebranie oraz z urzędu z czterech Prezesów największych Klubów AZS (wg ilości członków na dzień 30.09. roku wyborczego)lub osoby wskazane przez Zarządy tych Klubów oraz Wiceprezesa Urzędującego, powołanego przez Zarząd na wniosek Prezesa.
2.    Do kompetencji Zarządu należy:
–    Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
–    Powoływanie i rozwiązywanie komisji stałych i nadzwyczajnych oraz zatwierdzanie regulaminów ich pracy
–    Organizowanie i kierowanie całokształtem prac AZS Organizacji Środowiskowej w Szczecinie między Walnymi Zebraniami
–    Opiniowanie wniosków o powołanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych AZS Organizacji Środowiskowej w Szczecinie 
–    Opracowywanie planów działalności oraz preliminarza budżetowego
–    Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Organizacji Środowiskowej AZS w Szczecinie nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
–    Podejmowanie decyzji w sprawie aktualizowania wysokości składek członkowskich 
–     Składanie sprawozdań z działalności na Walne Zebranie
–    Występowanie z wnioskami o nadanie lub pozbawienie przez Walne Zebranie godności członka honorowego AZS Organizacji Środowiskowej w Szczecinie
–    Zarządzanie majątkiem i funduszami AZS Organizacji Środowiskowej w Szczecinie zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami Walnego Zebrania
–    Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania
–    Uzupełnienie swojego składu maksymalnie do 1/3 ilości członków zarządu 
2.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż 1 raz na kwartał
3.    W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem Urzędującym

§ 16.

Prezydium.

1.    W skład Prezydium AZS Organizacji Środowiskowej wchodzą: Prezes i Wiceprezesi (w tym Wiceprezes Urzędujący).
2.    Prezydium reprezentuje AZS Organizację Środowiskową w Szczecinie na zewnątrz, podejmuje uchwały dotyczące bieżącej działalności organizacyjno-szkoleniowej, sportowej, wychowawczej, gospodarczej, finansowej oraz w sprawach majątkowych AZS Organizacji Środowiskowej w Szczecinie

§ 17.

Środowiskowa Komisja Rewizyjna
1. Środowiskowa Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie  
    w liczbie 3 osób.
2. Z pośród siebie wybiera Przewodniczącego, na jego wniosek      
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
3.    Członkowie Środowiskowej Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami władz wykonawczych, a także pracownikami AZS
4.    Środowiskowa Komisja Rewizyjna powoływana jest do kontrolowania całokształtu działalności ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu 
5.    Przewodniczący Środowiskowej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji bierze udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
6.    Sposób i szczegółowy zakres działania Środowiskowej Komisji Rewizyjnej określa „Regulamin Środowiskowej Komisji Rewizyjnej”
7.    Przedstawienie Zebraniu Delegatów wniosków w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi

Rozdział  IV

Wyróżnienia i kary.

§ 18.

1.    Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną pracę na rzecz AZS, Władze ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ mogą przyznać następujące wyróżnienia: pochwałę, dyplom, nagrodę.
2.    Zarząd Organizacji Środowiskowej może wystąpić do Władz nadrzędnych o przyznanie innych nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odpowiednimi przepisami i regulaminami

§ 19.

Nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminów AZS, naruszenia zasad współżycia społecznego stanowi przewinienie koleżeńskie
1.    Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Środowiskowy Sąd Koleżeński składający się z 5 osób, który może wymierzać następujące kary:
–    upomnienia
–    nagany
–    zawieszenia w prawach członka
–    zakazu pełnienia funkcji we władzach AZS wszystkich szczebli na czas określony
–    wykluczenia z szeregów AZS
2.    Od orzeczeń Środowiskowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego
3.    W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika obowiązków zawartych w przepisach związków sportowych lub dotyczących zmian barw klubowych, orzeka Zarząd AZS Organizacji Środowiskowej w oparciu o obowiązujące przepisy.

Rozdział  V.

Majątek i fundusze

§ 20.

1.    Majątek ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.    Na fundusze składają się:
–    składki członkowskie oraz wpisowe
–    dochody z imprez i zawodów sportowych, wynajem urządzeń, obiektów i sprzętu sportowego 
–    dotacje, darowizny i zapisy
–    dochody z majątku
–    dochody z działalności gospodarczej
–    inne wpływy
3.    W imieniu Zarządu AZS Organizacji Środowiskowej w Szczecinie umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują 2 osoby: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Urzędujący oraz Główny Księgowy
4.    Zbywanie majątku będącego własnością Akademickiego Związku Sportowego w Polsce wymaga zgody Zarządu Głównego, który równocześnie określa zasady gospodarowania nim.
5.    Majątek AZS nie może stanowić zabezpieczenia zobowiązań AZS wobec członków AZS i pracowników Związku
6.    Majątek AZS nie może być przekazywany na rzecz członków i pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Rozdział  VI.

Zmiany statutu i rozwiązanie ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ

§ 21.

1.    Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 liczby przy obecności, co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania
2.    Podjęta uchwała o rozwiązaniu określa tryb likwidacji i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny AZS
3.    W przypadku rozwiązania ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ majątek będący jego własnością przechodzi na rzecz Akademickiego Związku Sportowego w Polsce.

Statut Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie uchwalono podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 16 grudnia 2015r.